Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan als Klant elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Koeltechnieken Logghe BV.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Koeltechnieken Logghe BV en aldus op alle aan de Klant geleverde en/of verkochte goederen en/of aan de Klant verstrekte diensten.

De toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het afsluiten van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders op het aanbod vermeld. Hetgeen is bepaald in de overeenkomst geldt niet automatisch voor eventuele nabestellingen of vervolgopdrachten.

De leveringstermijn wordt slechts opgegeven bij wijze van inlichting en kan in geen geval geëist worden. Tevens kan geen enkele bestelling wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig geannuleerd worden.

Alle opdrachten of bestellingen, al dan niet na een aanbod, door de Klant aan Koeltechnieken Logghe BV gegeven, worden pas geacht aanvaard te zijn door de Koeltechnieken Logghe BV na ontvangst van bevestiging in een door de Klant ondertekende bestelbon of een door de Klant ondertekende offerte. De Koeltechnieken Logghe BV behoudt zich het recht voor om, zelfs na ontvangst van een ondertekende bestelbon of ondertekende offerte, opdrachten en bestellingen te weigeren zonder enige motivatie noch recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant. Ondertekende bestelbonnen of offertes dienen schriftelijk te worden bezorgd per e-mail (jonas@koeltechnieken-logghe.be) of per post (Rijkestraat 5, 8750 Zwevezele).

Getoonde en/of verstrekte modellen en/of voorbeelden, opgaven, kleuren, afmetingen, gewichten en andere kwalitatieve omschrijvingen zijn in de opgegeven offerte steeds zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. De Klant kan aan deze kwalitatieve omschrijving geen rechten ontlenen.

3. Prijzen

Overeengekomen prijzen en tarieven luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in Euro, exclusief BTW.

Koeltechnieken Logghe BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om belastingen en/of heffingen en/of kosten voor Koeltechnieken Logghe BV als gevolg van omstandigheden die hem vreemd zijn (zulks bijvoorbeeld in geval van een wijziging in de wetgeving, een beslissing van overheidswege of de invoering van een nieuwe heffing of taks) door te rekenen aan de Klant. In het geval van een stijging van de grondstof- en materiaalprijzen behoudt Koeltechnieken Logghe BV zich het recht voor om een prijsverhoging door te voeren.

4. Betaling

Betaling van de factuur van Koeltechnieken Logghe BV vindt plaats uiterlijk dertig kalenderdagen na factuurdatum. In geen geval heeft de Klant recht op korting, verrekening of opschorting van betaling. Elk protest aangaande een factuur dient Koeltechnieken Logghe BV, op straffe van verval van de rechten van de Klant, schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd te bereiken uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. Zulk een protest schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Zo de betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum niet wordt nageleefd, heeft Koeltechnieken Logghe BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een interest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Koeltechnieken Logghe BV is gerechtigd een administratieve kost van € 15,- aan te rekenen per verstuurde aangetekende ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten van (buiten)gerechtelijke invordering zijn volledig ten laste van de Klant.

Zo de Klant na het verstrijken van de betalingstermijn niet tot betaling is overgegaan, is Koeltechnieken Logghe BV gerechtigd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op een schadevergoeding t.b.v. tien procent van de niet-betaalde factu(u)r(en), onverminderd het recht van de Koeltechnieken Logghe BV op vergoeding van de werkelijk geleden schade, met een minimum van € 125,- en een maximum van € 2.500,- . Na verstrijking van de betalingstermijn is het openstaande saldo van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Koeltechnieken Logghe BV is gerechtigd om de uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten totdat de Klant de onbetaalde facturen van Koeltechnieken Logghe BV betaald heeft dan wel afdoende provisies heeft betaald, dan wel zekerheden heeft gesteld.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde of verkochte goederen blijven uitsluitend eigendom van de Koeltechnieken Logghe BV tot op het ogenblik waarop alle vorderingen door de Klant zijn gekweten. Na aanmaning per aangetekend schrijven voor betaling kan de Koeltechnieken Logghe BV bij gebrek aan gevolg de goederen terugvorderen. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

6. Aansprakelijkheid

B2B Als B2B wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als consument kan worden beschouwd zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Koeltechnieken Logghe BV kan bij gebreken aan de door hem geleverde goederen maximaal aansprakelijk zijn ten belope van de waarde van de geleverde goederen, waarbij in ieder geval elke gevolgschade door gebreken wordt uitgesloten.

Elke vermeende tekortkoming van de Koeltechnieken Logghe BV dient door de Klant schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de Koeltechnieken Logghe BV binnen een redelijke termijn en uiterlijk 6 maand nadat zij deze vermeende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, dit op straffe van verval van het recht van de Klant zich op deze tekortkoming te beroepen. Zulk een melding schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

De Klant vrijwaart Koeltechnieken Logghe BV, haar werknemers en andere door Koeltechnieken Logghe BV bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde natuurlijke personen en rechtspersonen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige geleden schade, veroorzaakt voor, tijdens dan wel na de uitvoering van de Overeenkomst door of namens de Koeltechnieken Logghe BV, en activiteiten uitgevoerd door of namens de Koeltechnieken Logghe BV, tenzij de schade aan opzet of bedrog van Koeltechnieken Logghe BV is te wijten.

Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, die door derden aan Koeltechnieken Logghe BV kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Koeltechnieken Logghe BV ook aan de Klant worden tegengeworpen.

Koeltechnieken Logghe BV is gerechtigd de uitvoering van haar contractuele verplichtingen volledig dan wel gedeeltelijk op te schorten in geval van officiële feestdagen, toevallige onbereikbaarheid en/of overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitzonderlijke weersomstandigheden, oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in dan wel uitblijven van leveringen van leveranciers, tansportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Koeltechnieken Logghe BV en/of zijn leveranciers, zonder dat deze opsomming beperkend noch limitatief is. Beroep op dit artikel sluit elk recht op schadevergoeding in hoofde van Klant uit.

7. Aansprakelijkheid t.o.v. consumenten

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

Indien de overeenkomst werd gesloten met een consument in de zin van artikel 1649bis, §2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de aansprakelijkheid van Koeltechnieken Logghe beoordeeld naar de verplichtingen uit Boek III, Titel IV van het Burgerlijk Wetboek.

8. Beëindiging van de overeenkomst

Koeltechnieken Logghe BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de Klant.

Als op het ogenblik van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de koper, de Koeltechnieken Logghe BV een schuld heeft t.o.v. de Klant, dan wordt er conventionele schuldvergelijking met deze factuur toegepast, ongeacht de datum van opeisbaarheid van de vordering, haar doel of de valuta waarin deze zijn uitgedrukt, dit alles overeenkomstig de Wet van 15 december 2004 omtrent de Financiële zekerheden.

Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde betalingstermijn, is Koeltechnieken Logghe gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst bij niet-uitvoering jegens Koeltechnieken Logghe NV is koeltechnieken Logghe BV gerechtigd op een vergoeding ten belope van 30% van de waarde van de opdracht, behoudens het recht van Koeltechnieken Logghe BV op een hogere schadevergoeding indien de werkelijke schade hoger ligt dan 30% van de waarde van de opdracht.

9. Ongeldigheid van bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig, onwettig of nietafdwingbaar wordt beschouwd, dan worden beide partijen ontheven van alle rechten en verplichtingen voortspruitende uit deze bepaling, maar enkel in zoverre dat die bepaling ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is. Partijen zullen in goede trouw onderhandelen teneinde de ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van de betrokken bepaling te remediëren.

De ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van een (gedeelte van) een bepaling in deze algemene voorwaarden brengt niet de ongeldigheid, onwettigheid of nietafdwingbaarheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden in zijn geheel met zich mee.

10. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, alsmede alle eventueel daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11. Forumkeuze

Alle geschillen tussen Partijen verband houdende met of voortvloeiende uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, vallen naar keuze van de Koeltechnieken Logghe BV onder de uitsluitende bevoegdheid van de territoriale bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Koeltechnieken Logghe BV.